Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z moją działalnością. Dokument jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych: na przepisach RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie, o czym będę informować. Wszystkie podmioty z którymi współpracuje https://brandsy.pl zapewniają wysoki stopień ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Kontakt Administrator danych Co zawiera ta Polityka prywatności?
W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem: info@brandsy.pl Administratorem Twoich danych osobowych jest Brandsy Monika Sałek, Stobierna 972b, 36-002 Jasionka, NIP 7931556134, REGON 525427640 Administratorem Twoich danych osobowych jest Brandsy Monika Sałek, Stobierna 972b, 36-002 Jasionka, NIP 7931556134, REGON 525427640
 1. Jakie dane przetwarzam, w jakim celu i na jakiej podstawie?

  Dane osobowe, które od Ciebie otrzymuję, przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
  Kontakt
  • adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości
  • numer telefonu
  • inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala mi na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala mi na realizację mojego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.
  Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi
  • imię i nazwisko
  • adres
  • adres e-mail
  • adres zamieszkania
  • numer telefonu
  • dodatkowo:
  • NIP
  • dane o prowadzonej działalności gospodarczej Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.
  Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych
  • dane dotyczące działalności gospodarczej
  • imię i nazwisko
  • adres
  • NIP
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
  Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy
  • adres e-mail
  • imię i nazwisko
  • dane zawarte w treści reklamacji
  • numer rachunku bankowego
  • adres zamieszkania
  • numer telefonu
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
  Cel marketingowy (newsletter)
  • adres e-mail
  • imię
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie ode mnie informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).
  Kontakt z Tobą za pośrednictwem narzędzia ManyChat
  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail),
  • publicznie dostępne informacje w profilach w social mediach,
  • powiązane strony i konta,
  • dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki),
  • dane z historii i treści czatu,
  • informacje o użytkowaniu chatbota,
  • inne dane elektroniczne oraz osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przez Administratora zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi ManyChat.

  W celu udostępnienia Ci treści informacyjnej lub edukacyjnej bez przekazywania Ci informacji handlowych Administrator przetwarza Twoje dane w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu jako administratora.

  W celu przedstawienia Ci informacji handlowej o produktach lub usługach Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody udzielonej przed wysłaniem tych informacji za pośrednictwem ManyChat.

  W celu subskrypcji Administratora, czyli otrzymywania treści informacyjnych i edukacyjnych, jak również informacji handlowych o usługach i produktach Administratora, Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody na subskrypcję udzielonej przed wysłaniem tych informacji za pośrednictwem ManyChat.

  W celu wykonania zobowiązania w przypadku niektórych treści, administrator przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do przesłanych treści informacyjnych w zależności od treści wysłanej wiadomości w ramach korzystania z narzędzia ManyChat.

  Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
  • wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania danych przeze mnie
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
  • wszystkie wyżej wymienione dane
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).
  Zarządzanie stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony
  • IP
  • zachowanie na stronie
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie, do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).
  Wykorzystanie cookies na stronie
  • IP
  • zachowanie użytkownika na stronie
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoją zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie.
  Zarządzanie profilami administratora w social mediach
  • dane, które związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej
  Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.
  Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)
  • zakres danych określony jest przez przepisy prawa i jest różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.
  Umieszczanie komentarzy/opinii na stronie
  • imię
  • adres e-mail
  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz, aby dodać komentarz na naszej stronie.
 2. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Informuję, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie, napisz na adres wskazany w tym dokumencie
  1. Prawo dostępu do informacji — oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka prywatności.
  2. Prawo dostępu do danych osobowych — oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy o dwa miesiące przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie.
  3. Prawo do sprostowania danych osobowych — oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym — oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych — oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
  7. Prawo do przenoszenia danych — oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
  8. Prawo do wniesienia skargi — oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Prawo do wycofania zgody — oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.
 3. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem strony https://brandsy.pl oraz moich profili w mediach społecznościowych.

  Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystam.

  W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym podmioty, które dokonują takiego przetwarzania, zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

  Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

  Przelewy 24 (PayPro SA)
  ul. Pastelowa 8,
  60-198 Poznań
  NIP: 779-236-98-87
  REGON: 301345068
  Dostawa usług szybkich płatności w sklepie.
  MailerLite Limited,
  Ground Floor,
  71 Lower Baggot Street,
  Dublin 2, D02 P593,
  Ireland
  Dostawca newslettera.

  Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

  MANYCHAT INC.,
  535 Mission St,
  San Francisco,
  CA 94105,
  USA
  Narzędzie służące do sprawnej komunikacji ze społecznością oraz do realizowania celów marketingowych umożliwiające wysyłanie zautomatyzowanych wiadomości na platformie META w ramach serwisu społecznościowego Instagram.
  Poptin – Wework,
  Aluf Kalman Magen St 3,
  Tel Aviv-Yafo,
  Izrael
  Dostawca narzędzia do pop-up’ów
 4. Wymóg podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Zdarza się jednak, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z moich usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.

  Jeżeli kontaktujesz się ze mną w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, produktami lub usługami, które świadczę, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

  Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

  Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym w tym przypadku analizowane są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).

  Korzystam z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazuję, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

 6. Jak długo przetwarzam Twoje dane?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia.

  Twoje dane przetwarzam przez okres:

  3 lub 6 lat + 1 rok w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy nie;
  do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową;
  do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.
 7. Social media

  Prowadzę profile na platformach społecznościowych, a ta strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich.

  Jestem administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzam głównie w celu zarządzania moim profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

  Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach, więc zachęcam Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzam danych gromadzonych przez platformy społecznościowe we własnych celach.

  Wtyczki prowadzące do moich profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z moim profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z mojej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowana/zalogowany jako jej użytkownik.

  Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności, zalecam wylogowanie się z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

  W ramach mojej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do moich profili na wskazanych poniżej platformach, wskazuję także polityki prywatności platform, tak byś mogła/mógł zapoznać się z nimi zgodnie z moimi zaleceniami:

  1. Instagram https://www.instagram.com/monika.brandsy/
   Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 8. Wysyłanie newslettera

  Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj, by potwierdzić subskrypcję newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości. Jeśli tego nie zrobisz, nie otrzymasz kolejnych wiadomości ode mnie.

  Korzystam z usług dostawców newslettera, którzy zapewniają ochronę Twoich danych, tj. MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland (polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy wraz z oświadczeniem dotyczącym bezpieczeństwa: https://www.mailerlite.com/legal/security-statement)

  Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Serwery dostawcy usługi newsletter znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zatem zawarłam odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest zatem oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej c-311/18, określiłam ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

  Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

  Będziesz otrzymywać mój newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przeze mnie.

  W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok mogę zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usunę Cię z listy moich subskrybentów.

  Mechanizm wypisania się z usługi newslettera (anulowania subskrypcji newslettera) polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera lub innego o tym samym znaczeniu.

  Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to mój uzasadniony, jako administratora danych, interes.

  Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newslettera oraz osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarłam odpowiednie umowy.

  Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane, masz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

  Jeżeli chciałabyś/chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres Administratora wskazany na początku tego dokumentu.

  Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 10. Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

  Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

  Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.

  Moja strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

  • wtyczki społecznościowe przekierowujące do moich profili społecznościowych, o których więcej wspomniałam powyżej,
  • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: META Piksel, ManyChat. Google Tag Manager, Google Analytics, HotJar, Facebook Connect, MailerLite, Vimeo.

  META Piksel

  META Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, pozwalający na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły moją stronę lub zainteresowane są moimi działaniami.

  Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.

  META Piksel pomaga mi określić skuteczność moich reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na moje działania.

  Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

  Google Analytics

  Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika.

  Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

  Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług.

  Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę, np. dopasować moją ofertę.

  Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision.

  Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

  Google Tag Manager

  Google Tag Manager do system zarządzania tagami, który daje możliwość aktualizacji kodów śledzenia. Służy mi w celach statystycznych i analitycznych.

  Szczegóły dotyczące tego narzędzia znajdziesz pod adresem: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=pl.

  Hotjar

  Hotjar to narzędzie analityczne, które pozwana na analizowanie zachowań użytkowników strony i pozwala mi na ulepszenie działań zmierzających do ułatwienia korzystania ze strony i dopasowanie ich do preferencji odbiorców.

  Hotjar to wdrożony kod śledzący, który rejestruje działania każdego użytkownika danej strony internetowej i pozwala na odtworzenie Twoich działań w ramach danej strony internetowej. Narzędzie powala na stworzenie mapy aktywności i pokazuje mi, zainteresowanie poszczególnymi elementami na mojej stronie.

  Dane rejestrowane w ramach Hotjar nie pozwalają na identyfikację danej osoby (mam dostęp do takich informacji jak informacja o przeglądarce z jakiej korzystasz, czas jaki spędzasz na danej stronie internetowej, otwarcie podstron w ramach mojej strony internetowej, miejsca które klikasz przy czym nie widzidzę danych jakie wpisujesz, jeśli korzystasz z formularzy dostępnych w ramach danej strony).

  Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki (https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/).

  Szczegóły dotyczące Hotjar są dostępne po kliknięciu w link: https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service/.

  Hotjar zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Hotjar są dostępne pod linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

  Facebook Connect

  Używam w ramach strony wtyczek, przycisków i innych narzędzi społecznościowych zarządzanych przez Meta Platform Inc.

  Dzięki temu, masz możliwość korzystania z wybranych funkcji społecznościowych na mojej stronie, np. przycisk lubię to, udostępnij itp.

  Wtyczki gromadzą informacje na temat Twojej aktywności na mojej stronie internetowej. Nie widzę tych informacji o Tobie. Natomiast te informacje mogą być wykorzystywane przez Meta Platform Inc. we własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam, na co ja nie mam realnego wpływu. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w polityce prywatności Meta.

  Vimeo

  Na stronie osadzam widgety Vimeo pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w ramach strony.

  Gdy odtwarzasz nagranie, Vimeo zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu mojej strony. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Vimeo, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Vimeo.

  Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na mojej stronie filmami wykorzystywane są przez Vimeo w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez Vimeo usług, jak również w celach personalizacji i reklamy. Nie mam dostępu do tych informacji.

  Pamiętaj, że odtwarzając nagrania w ramach mojej strony, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Vimeo. Vimeo jest samodzielnym, niezależnym ode mnie podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z Vimeo, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez Vimeo: regulamin i polityka prywatności.

  Popt.in

  W ramach mojej strony wykorzystuję narzędzie Popt.in zapewniane przez brytyjską spółkę Popt.in Ltd. Dzięki temu, mogę wyświetlać Ci pop-up’y skłaniające do podjęcia określonej akcji (np. zakup, zapis do newslettera).

  Mechanizm pop-up’ów wykorzystuje pliki cookies Popt.in w celu zapewnienia prawidłowego działania pop-up’ów, kontroli częstotliwości wyświetlania Ci danego pop-up’u i budowania anonimowych statystyk dotyczących konwersji pop-up’ów. Jeżeli chodzi o informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies, mam dostęp wyłącznie do anonimowych statystyk dotyczących konwersji.

  Jeżeli pop-up ma na celu uzyskanie od Ciebie jakiś informacji (np. adres e-mail, numer telefonu itp.), informacje te również przechowywane są w bazie Popt.in.

  Więcej informacji na temat informacji gromadzonych przez Popt.in znajdziesz tutaj.

  ManyChat

  Używam ManyChat, czyli narzędzia usprawniającego komunikację z Tobą w mediach społecznościowych (np. Instagram) przy moich działaniach marketingowych. ManyChat pozwala na wysyłanie wiadomości do Ciebie o określonej przeze mnie treści. Część danych w związku z wykorzystaniem tego narzędzia może być pozyskana przeze mnie od platformy META oraz z Twoich publicznych profili istniejących w ramach platformy META.

  Mogę korzystać z narzędzia ManyChat na kilka sposobów.

  Wysyłać Ci treści bez informacji handlowych czy marketingu bezpośredniego Wysyłać Ci informacje handlowe i marketing bezpośredni Wysyłać Ci treści zawierające informacje handlowe, marketing bezpośredni oraz umożliwić Ci subskrypcję w ramach narzędzia ManyChat

  Abym mogła przesłać Ci wiadomość o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym, wystarczy, że użyjesz w komentarzu do mojej treści opublikowanej w ramach mojego kanału w mediach społecznościowych, w tym w ramach platformy Instagram, „słowa kluczowego” („keyword”).

  Wtedy mogę przez 24h wysyłać do Ciebie wiadomości o takim charakterze. Po tym czasie okno konwersacyjne nie będzie już aktualne i nie będę pisać do Ciebie zautomatyzowanych wiadomości.

  Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie wiadomości, wystarczy, że nie użyjesz „słowa kluczowego”. Po otrzymaniu ode mnie wiadomości w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw, wycofać udzieloną zgodę, w zależności od podstawy przetwarzania danych.

  Abym mogła przesyłać Ci wiadomości zawierające informację handlową czy marketing bezpośredni za pośrednictwem ManyChat, potrzebuję Twojej zgody.

  Możesz takiej zgody udzielić przy pierwszej wiadomości wysyłanej do Ciebie po użyciu przez Ciebie „słowa kluczowego” („keyword”), która jest wysłana przeze mnie do Ciebie przy użyciu narzędzia ManyChat.

  Użycie słowa kluczowego powoduje uruchomienie narzędzia ManyChat. Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie wiadomości o tym charakterze, nie udzielaj mi zgody i nie wpisuj „słowa kluczowego”, które jest wskazane pod każdą moją treścią, w której wykorzystuję automatyzację.

  Wiadomość zawierającą informację handlową mogę do Ciebie wysłać tylko przez 24h od momentu wpisania przez Ciebie „słowa kluczowego” („keyword”) i udzielenia zgody. W każdej chwili możesz zrezygnować z udzielonej zgody.

  Abym mogła przesyłać Ci informacje handlowe, wiadomości zawierające marketing bezpośredni dotyczący moich produktów czy usług, potrzebuję Twojej zgody. To samo dotyczy wykorzystania opcji subskrypcji w ramach narzędzia ManyChat.

  Przy subskrypcji mogę do Ciebie wysyłać wiadomości dłużej niż przez 24h. Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie wiadomości, wystarczy, że nie użyjesz „słowa kluczowego” oraz nie wyrazisz zgody na wysyłanie wiadomości.

  W każdej z wymienionych wyżej sytuacji możesz w każdej chwili zrezygnować z udzielonej zgody.

  Prowadzę działania marketingowe i służące do kontaktu z Tobą poprzez narzędzie ManyChat, ponieważ jest to oficjalny Partner Biznesowy Meta Inc, czyli podmiot zaufany i zweryfikowany przez Meta Inc.

  Zgodnie z deklaracjami ManyChat przestrzega wytycznych bezpieczeństwa Meta, w tym wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych Meta i Polityki prywatności Meta. W ramach wymagań Meta Business Partner ManyChat jest poddawany okresowym audytom zgodności z wytycznymi Meta.

  ManyChat, jako narzędzie marketingowe czy do komunikacji z moją społecznością, pełni dwie role przy przetwarzaniu danych:

  • może pełnić rolę administratora danych, zwykle w stosunku do moich danych
  • oraz
  • jest podmiotem przetwarzającym dane, procesorem, zwykle w stosunku do Twoich danych.

  Dane jakie może przetwarzać ManyChat jako procesor to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail), publicznie dostępne informacje w Twoich profilach w mediach społecznościowych, Twoje powiązane strony i konta, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki) i inne.

  Oprócz tego jeśli komunikuję się z Tobą za pośrednictwem ManyChat lub wprowadzam dane do tej usługi to są przetwarzane również Twoje dane identyfikacyjne, publicznie dostępne informacje o profilu w mediach społecznościowych (zdjęcie, imię, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna), historia i treść czatu, informacje o użytkowaniu chatbota i inne dane elektroniczne przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez Ciebie oraz inne dane osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przeze mnie i zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi ManyChat, o czym poinformuję Cię przed przetwarzaniem tych danych, jeśli będzie to miało miejsce.

  Źródłem pozyskiwania powyżej wskazanych danych jest proces rejestracji w usłudze ManyChat i korzystanie z tej usługi zarówno przeze mnie, jak również przez Ciebie, w szczególności komunikacja z Tobą oraz integracja aplikacji (np. Facebook, Instagram, Telegram, Zapier) oraz innych aplikacji określonych na stronie http://www.apps.manychat.com/ .

  Integralną częścią mojej umowy z ManyChat (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos) jest aneks dotyczący przetwarzania danych, który określa zasady przetwarzania danych przez ManyChat. Więcej możesz przeczytać tutaj: https://manychat.com/legal/dpa.

  ManyChat jako procesor przetwarza dane do czasu rozwiązania ze mną umowy, a jako administrator również do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń.

  W związku z korzystaniem z ManyChat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.

  Zgodnie z deklaracją ManyChat stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych. Szczegółowe informacje o stosowanych środkach bezpieczeństwa przez ManyChat znajdziesz pod linkiem: https://manychat.com/legal/dpa.

  ManyChat korzysta także z podprocesorów, oznacza to, że Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom w ramach korzystania z usługi ManyChat.

  ManyChat współpracuje z następującymi podmiotami:

  1. podwykonawcami przetwarzania w celu świadczenia Usługi ManyChat
   Nazwa Cel przetwarzania Lokalizacja
   Amazon Web Services, Inc. Dostawca usług w chmurze w zakresie hostingu i przechowywania danych USA
   Freshworks, Inc. Oprogramowanie oparte na chmurze, które wspiera interakcje z klientami, np. za pośrednictwem czatu lub poczty elektronicznej USA
   Hotjar Limited Rejestrowanie oprogramowania w chmurze Malta, UE
   Rollbar, Inc. Oprogramowanie do rejestrowania błędów w chmurze USA
   Sentry LLC Oprogramowanie do rejestrowania błędów w chmurze USA
   Snowflake, Inc. Dostawca rozwiązań chmurowych USA
   Twillio, Inc. Dostawca usług SMS, MMS i e-mail w chmurze USA
   OpenAI, LLC Dostawca usług w chmurze obsługujący wyłącznie funkcje obsługujące sztuczną inteligencję USA
  2. dostawcami usług w imieniu ManyChat (usługodawcy działają albo jako podmioty przetwarzające w imieniu ManyChat, albo jako odrębni administratorzy):
   Nazwa Cel przetwarzania Lokalizacja
   Google LLC Usługi poczty e-mail i oprogramowanie do przechowywania plików USA
   Impact Tech, Inc. Marketing partnerów stowarzyszonych USA
   InMoment, Inc. (Wootric) Marketing (NPS) Malta, UE
   Interkom, Inc. Platforma CRM oparta na chmurze USA
   PartnerStack, Inc. Marketing partnerów stowarzyszonych USA
   Stripe, Inc. Bramka rozliczeniowa i płatnicza USA
   The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp Doraźna komunikacja e-mailowa z Klientem USA
   Zoom Video Communications, Inc. System wideokonferencji USA
   Usercentrics GmbH Usługa zarządzania zgodami Niemcy
  3. partnerami ManyChat:
   Nazwa Cel przetwarzania Lokalizacja
   Manychat, Inc. Usługi i wsparcie USA
   OctoHub LLC Usługi i wsparcie Armenia
   ManyChat, SL Usługi i wsparcie Hiszpania

  Te podmioty mogą się zmieniać, dlatego możesz regularnie zaglądać tutaj oraz na https://manychat.com/legal/service-providers.

  Ja także zapisałam się na powiadomienia ManyChat, dostępne pod linkiem www.manychat.com/legal/subscribe-subprocessor-updates , dzięki czemu Manychat wyśle mi powiadomienie o zaangażowaniu nowego Podwykonawcy przetwarzania co najmniej dziesięć dni kalendarzowych przed uzyskaniem przez nowy podmiot dostępu do danych.

  Więcej o przetwarzaniu danych przez ManyChat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się, klikając w poniższe linki:

  • https://manychat.com/legal/dpa
  • https://manychat.com/legal/privacy
  • https://manychat.com/legal/service-providers
 11. Postanowienia końcowe

  Materiały umieszczone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej.

  Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

  Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści (lub tego w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać) napisz do mnie wiadomość (info@brandsy.pl).

  Pamiętaj też, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.

  Treść tej Polityki prywatności może ulec zmianie o czym będę informować.

  Data publikacji 22.03.2024 r.